Dokumenty szkolne


w bibliotece szkolnej do wglądu dla uczniów, rodziców i nauczycieli znajdują się następujące dokumenty:


WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

PROGRAM PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIAZUJĄCYCH W DANYM ROKU SZKOLNYM

KATALOG OBOWIĄZUJĄCYCH PROCEDUR W SZKOLEOpłaty za duplikaty dokumentów szkolnych

SZANOWNI RODZICE

Na podstawie §19 pkt.3 Rozporządzenia ministra Edukacji narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności ( Dz. U. z 2005r. Nr 58, poz. 504 ze zmianami ).

"Za wydawanie duplikatu świadectwa, dyplomu, zaświadczenia i indeksu oraz za legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu.Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłat w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany, odpowiednio, przez dyrektora szkoły, przedszkola, komisji okręgowej lub organ dokonujący odpowiedniej czynności".

Zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” ( Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 ) opłaty wynoszą:
- za wystawienie duplikatu świadectwa szkolnego – 26 złotych
- za wystawienie duplikatu legitymacji szkolnej – 9 złotych

Powyższe opłaty należy wpłacić na konto:
Bank Pekao S.A. 71 1240 1268 1111 0010 3848 8132
z dopiskiem opłata za duplikat świadectwa/ legitymacji i nazwisko dziecka .Procedury wydawania duplikatów świadectw/ legitymacji >>>