MIĘDZYSZKOLNY KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ
MÓJ ULUBIONY BOHATER

CIEKAWA POSTAĆ Z KSIĄŻKI, FILMU, GRY

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jerzego Pucka, ul. Miałki Szlak 74, 80-717 Gdańsk

Adresaci konkursu: uczestnikami konkursu mogą być uczniowie z gdańskich szkół podstawowych, z klas 1-3.

Temat: „Mój ulubiony bohater.”

Format: Prace mogą być wykonane w dowolnym programie graficznym.

Termin oddania prac: prace należy przesłać do dnia 26.02.2021 r.

Warunki przystąpienia do Konkursu:

  1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest stworzenie przez ucznia postaci ulubionego bohatera w programie graficznym.
  2. Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie liczbę prac równą ilości oddziałów 1-3.
  3. Prace konkursowe można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem szkoły.
  4. Prace należy przesłać w wersji elektronicznej na adreskonkursy.sp29@gmail.com do dnia 26.02.2021 r.
  5. Prace muszą być zapisane w jednym z ogólnodostępnych formatów (np. gif, jpg, png)  Do pracy należy dołączyć wypełniony i podpisany skan lub zdjęcie załącznika.

Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką konkursu, oryginalność pomysłu, ogólne wrażenie estetyczne.

Nagrody: Jury powołane przez SP29 w Gdańsku przyzna nagrody i okolicznościowe dyplomy dla laureatów- oddzielnie w kategorii  klas pierwszych, drugich i trzecich. W dniu 26.03.2021 r. ogłoszone zostaną wyniki konkursu, termin wręczenia nagród i wernisażu prac. Informacje zostaną przesłane do szkół drogą mailową.

Załącznik„Zgoda rodziców/prawnych opiekunów autora na udział w konkursie, publikacje wizerunku pracy konkursowej oraz nazwiska zwycięzcy”.